تبلیغات
شهر میزان - یک وقت اشتباه آب نخورید..!!!
 
 
پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازدیدكننده گرامی ، خوش آمدید به سایت من . لطفا برای هرچه بهتر شدن مطالب این وب سایت ، ما را از نظرات و پیشنهادات خود آگاه سازید و به ما را در بهتر شدن كیفیت مطالب یاری کنید.
 
 


آداب آشامیدن در اسلام

الف : آشامیدن به سه نفس
پیامبر اكرم (ص) : اگر كسی آب بنوشد و در میان آن سه نفس بكشد از بیماری ناشی از یكجا سر كشیدن در امان
است
ب: ایستاده آب آشامیدن در روز و نشسته درشب
پیامبر خدا (ص) – خطاب به علی (ع) : - ای علی ! ایستاده آب بخور كه برای تو مایه قدرت افزون تر سلامت بیشتر است .
امام صادق (ع) : ایستاده آشامیدن آب در روز ، مایه قدرت افزئن تر و تن درستی بیشتر است .
امام صادق (ع) : ایستاده آشامیدن آب در روز ، موجب عرق كردن بیشتر و توان افزون تر بدن است .
امام باقر (ع) : ایستاده آشامیدن ، برای تو مایه افزون تر و سلامت بیشتر است .
امام صادق (ع) : ایستاده آشامیدن آب در روز ؛ غذا را گوارامی سازد و ایستاده آشامیدن در شب ؛ زرد آب می آورد .
ج: آشامیدن آب نیم گرم
امام صادق (ع): دو چیز مناسب است كه به هیچ درون نادرستی در نمی آیند ، مگر اینكه آن را به درستی می آورند ، و دو چیز نامناسب است كه به هیچ درون سالمی در نمی آیند ، مگر اینكه آن را نادرست (و ناسالم ) می كنند. آن دو چیز مناسب ، عبارت اند از : انار و آب نیم گرم (ولرم ) و آن دو چیز نامناسب ، عبارتند از پنیر و گوشت خشك شده
آنچه در آشامیدن نابایسته است :
الف : دمیدن
پیامبر به گاه آشامیدن ، در ظرف نمی دمید و چون می خواست نفس بكشد ، ظرف را زا دهان خود دور می كرد تا نفس بكشد .
پیامبر خدا ؛ از اینكه كسی بازدم خویش را به ظرف برگرداند یا د رآن بدمد ، نهی فرمود .
ب: یكجا سر كشیدن
پیامبرخدا (ص) : اگر كسی از شما خواست آب بخورد ، جرعه جرعه بنوشد و یكسره سر نكشد ؛ چرا كه درد جگر از سر كشیدن یكباره بر می خیزد .
پیامبر خدا (ص) : آب را بمكید وآن را یكجا سر نكشید ؛ چراكه درد جگر از آن برمی خیزد .
امام صادق (ع) – به نقل از پدرانش – علی (ع) از این كه همه آب ، به یك جرعه نوشیده شود ، نهی كرد و فرمود :"سه یا دو جرعه باشد "
ج: آشامیدن آب بسیار داغ
از پیامبر خداروایت شده كه از آشامیدن " حمیم " (یعنی آبی كه به غایت ،داغ است ) ،نهی فرمود .
د: آشامیدن آب در لابلای غذا خوردن
امام رضا (ع) هر كس می خواهد معده اش اورا آزار ندهد برروی غذا آب نخورد تا هنگامی كه غذا خوردنت را به پایان می برد . هر كس چنین كند ، بدنش به رطوبت می گراید ، معده اش ضعیف می شود و رگهایش نیروی غذا رابه خود نمی گیرند؛ زیرا اگر پشت سر هم روی غذا آب ریخته شود ، آن غذا در معده نارس و بد گوارش می گردد .
ه : آشامیدن آب بر وری گوشت
امام علی (ع) : پیامبر خدا چون گوشت می خورد ، در آشامیدن آب ،شتاب نمی ورزید . یكی از یاران كه از اهل بیت پیامبر بود ، ازایشان پرسید : ای پیامبر خدا ! چه قدر كم بر روی گوشت ، آب می آشامی !
فرمود : " هیچ كس نیست كه این گوشت چرب را بخورد و تا پایان غذا از آشامیدن آب خودداری ورزد ، مگر اینكه غذا را گوارا می یابد . "
و : آشامیدن آب بر روی چربی
پیامبر خدا (ص) : آشامیدن در پی چر بی ، بیماری ای در شكم است .
ز : آشامیدن آب از مجاور دسته ظرف یا لبه شكسته آن
پیامبر خدا (ص) : مباد كسی از شما از كنار دسته ظرف ، آب بخورد ؛ چرا كه آن جا جای گرد آمدن آلودگی است .
امام علی (ع) : از لبه شكسته ظرف و از كنار دسته آن آب نخورید ؛ چرا كه شیطا ن بر دسته شكسته می نشیند .
امام باقر (ع) : از دسته كوزه و از شكستگی آن – اگر در آن ، شكستگی باشد – نباید آب آشامید ؛ چراكه آشامیدنگاه شیطان هاست .
ح : آشامیدن در ظرفهای مسی :
پیامبر خدا (ص) : در ظرف مسین ننوش ؛ چرا كه "سهل "( یعنی وسواس و پریشان عقلی ) برجای می نهد .
ط: آشامیدن در حالت ناشتا
پیامبر خدا (ص) : هر كس ناشتا آب بیاشامد ، نیرویش كاستی می یابد .
ی : نوشیدن آب سرد پس از خوردن شیرینی
امام رضا (ع) : آاشامیدن آب سرد ،پس از خوردن چیز گرم و پس از خوردن شیرینی ، دندان ها را از بین می برد .
ك : نوشیدن آب فراوان
امام صادق (ع) : آب بسیار منوش ؛ چراكه سرچشمه هر دردی است .
امام صادق (ع): اگر مردم كمتر آب می نوشیدند بدنهایشان بسامان بود .
ل: نوشیدن آب سرد و آب جو در حمام
امام صادق (ع) : از نوشیدن آب سرد و ماء الشعیردر حمام ،حذر كن ؛چرا كه معده را تباه می كند .

منبع:http://fa.parsiteb.com